Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web WWW.MARVI93.COM és propietat de MARVI 93 SL amb CIF B60244332 i adreça fiscal en JOAN TORRUELLA I Urpina 7 08758, CERVELLO (BARCELONA), actuant comercialment sota la marca MARVI 93 SL.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre MARVI 93 SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

MARVI 93 SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, MARVI 93 SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és servei de càtering a empreses.

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de MARVI 93 SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres serveis, vostè pot dirigir a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, MARVI 93 SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Així mateix, MARVI 93 SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l’adreça JOAN TORRUELLA I Urpina 7 08758, CERVELLO ( BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic INFO@MARVI93.COM.

Durant el procés de compra s’haurà d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid.

Tots els continguts de la web estan en espanyol.

Prèviament a la prestació del servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Un cop prestat el servei el client rebrà la corresponent factura.

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga en línia, es detallen les característiques essencials dels mateixos.

En cas d’un servei en oferta, sempre s’indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent MARVI 93 SL ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, MARVI 93 SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses i prestació dels serveis

MARVI 93 SL només realitza el servei a tota l’àrea Metropolitana de Barcelona.

Les despeses d’enviament s’aplicaran en funció de la zona d’enviament, mida, pes i mesures del producte. El client podrà visualitzar els costos d’enviament en finalitzar la compra.

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de MARVI 93 SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de MARVI 93 SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

La disponibilitat de serveis oferts per MARVI 93 SL pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponibilitat, MARVI 93 SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, MARVI 93 SL podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per MARVI 93 SL dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat. En el cas que MARVI 93 SL no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de celebració del contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 936833232, dirigint-se al correu electrònic INFO@MARVI93.COM, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal JOAN TORRUELLA I Urpina 7 08758, CERVELLO (BARCELONA), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació del servei comenci durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l’abonament de l’import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació a l’objecte del contracte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

La MARVI 93 SL abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.

En cas de retard injustificat per part de MARVI 93 SL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi de aquesta quantitat.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de MARVI 93 SL està situat en JOAN TORRUELLA I Urpina 7 08758, CERVELLO (BARCELONA) o mitjançant el correu electrónicoINFO@MARVI93.COM.

Jurisdicció

Així mateix, MARVI 93 SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MARVI 93 SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

0

Comença a escriure i premeu Intro per buscar